การตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 12 กรณีปกติ

วันที่ 4 เมษายน 2565

Read more

ประชุมการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ และนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

วิศวกร สพฐ. ร่วมกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง และโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more